Drobečková navigace

Úvod > Poskytování informací, příjem podání

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Třesov

2. Důvod a způsob založení

Obec Třesov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. k 24.11.1990. Podle současného platného právního předpisu - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti ); v přenesené působnosti vykonává státní správu, která mu byla svěřena zákony. Veřejnou správu zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

http://www.tresov.cz/index.php?oid=2376755

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

OBEC TŘESOV

Třesov 6, 675 02 Koněšín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Třesov

Třesov 6 

4.3 Úřední hodiny

PO 17:00 - 19:00 

4.4 Telefonní čísla

725 101 458

728 727 340 

4.5 Čísla faxu

 • obec nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky 

http://www.tresov.cz/

4.7 Adresa podatelny

ou@tresov.cz

4.8 Další elektronické adresy

obectresov@volny.cz

Identifikátor datové schránky: mtgbwds

5. Případné platby můžete poukázat:

 • v hotovosti do pokladny OÚ v úředních hodinách
 • na běžný účet vedený u KB Třebíč, č. účtu: 18625711/0100

6. IČO

00599166

7. DIČ

obec Třesov není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Rozpočet

8.2 Územní plán obce

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz 4.7), nebo do datové schránky obce (viz 4.8).

9.1 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

9.2 Poskytnuté informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 infZ.

§ 16

Odvolání

1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nařízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a o rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o infomraci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16A InfZ.

§16a

Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o infomrace (dále jen "stižnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplnyutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnutá částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výši úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a  odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním infomrací.

2) Stížnost lze podat písmeně nebo ústně, jeli stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídít, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, §14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou infomraci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b), nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanové lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

7) nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží, tento postpu nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c)povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí infomrace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178  odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

10) Jeli poskytnuta infomrace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře

Formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě - MÚ Náměšť nad Oslavou.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Nejdůležitější předpisy

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
 • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
 • zák. č.   84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách a o užívání a změně jména a příjmení, v platném znění
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • zák. č.   40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství, v platném znění
 • zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění
 • zák. č.   21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, v pl. znění
 • zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), v platném znění
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č.   94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zák. č.   86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, v platném znění
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění
 • nař. vl.  37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění
 • zák. č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 • zák. č.   40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění
 • Ústavní zákon č. 1/1993., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce (sekce Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva). Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

15. Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

16. Licenční smlouvy

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

Tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována.

17. Výroční zprávy

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. (o poskytování informací)

18. Seznam organizací

 • obec nemá zřízeny žádné organizace

19. Pověřenec pro ochranu osobních údajů obce

Kontaktní údaje na pověřence zde