Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Třesov

2. Důvod a způsob založení

Obec Třesov má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. k 24.11.1990. Podle současného platného právního předpisu - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti ); v přenesené působnosti vykonává státní správu, která mu byla svěřena zákony. Veřejnou správu zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu.

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

OBEC TŘESOV

Třesov 6, 675 02  Koněšín

Tel.: 725 101 458

www.tresov.cz

ou@tresov.cz        nebo    obectresov@volny.cz

 

5. Případné platby můžete poukázat:

v hotovosti do pokladny OÚ

na běžný účet vedený u KB Třebíč, č. účtu: 18625711/0100

 

6. IČO

00599166

 

7. DIČ

obec Třesov není plátce DPH

 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Schválený rozpočet 2018

Schválený rozpočet 2017

Schválený rozpočet 2016

 

 

9. Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Poskytnuté informace

Žádost č. 1 - Kross, s. r. o.               odpověď

Žádost č. 2 - občan                          odpověď

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Třesov

Třesov 6

675 02  pošta Koněšín

nebo elektronicky ou@tresov.cz

 

11. Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře

Formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě - MÚ Náměšť nad Oslavou.

 

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

 

14. Nejdůležitější předpisy

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
 • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
 • zák. č.   84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách a o užívání a změně jména a příjmení, v platném znění
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • zák. č.   40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství, v platném znění
 • zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění
 • zák. č.   21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, v pl. znění
 • zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), v platném znění
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č.   94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zák. č.   86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, v platném znění
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění
 • nař. vl.  37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění
 • zák. č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 • zák. č.   40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění

15. Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

 

16. Licenční smlouvy

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

Tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována.

 

 

17. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. (o poskytování informací)

Výroční zpráva o poskytování informací (2016)

Výroční zpráva o poskytování informací (2015)

Výroční zpráva o poskytování informací (2014)

Výroční zpráva o poskytování informací (2013)

Výroční zpráva o poskytování informací (2012)

Výroční zpráva o poskytování informací (2011)

Výroční zprava o poskytování informaci (2010)

 

18. Seznam organizací

obec nemá zřízeny žádné organizace